ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor de toegang en het gebruik van de website Gay.nl (hierna: “Site”) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Je dient de voorwaarden en bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst te lezen alvorens je van de Site gebruikt maakt.

Door zich toegang te verschaffen tot deze Site en de Site te gebruiken ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden, welke te allen tijde door ons kunnen worden aangepast.

Wanneer van specifieke diensten gebruik wordt gemaakt of aan prijsvragen wordt deelgenomen zijn zowel Gay.nl als de gebruiker onderworpen aan alle voor de dienst eventueel van toepassing zijnde richtlijnen en regels die door Gay.nl bekend worden gemaakt.

Alle richtlijnen en regels zijn bij verwijzing hierbij in deze gebruiksrechtovereenkomst opgenomen. In geval van discrepantie tussen dergelijke richtlijnen en regels en gebruiksrechtovereenkomst heeft de toepasselijke richtlijn of regel voorrang. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen mag je geen gebruik maken van de dienst.

1. DEFINITIES

De onderstaande termen hebben in deze gebruiksrechtovereenkomst de volgende betekenis:

”Contract”: deze gebruiksrechtovereenkomst inzake het gebruik van de website;

”Informatie”: al het materiaal dat via de website wordt verschaft;

”Gay.nl”: de website op de locatie Gay.nl of de rechtspersoon Gay Group BV;

”Registratieformulier”: alle persoonlijk identificeerbare informatie die door Gay.nl wordt verzameld wanneer een gebruiker zich registreert om een lidmaatschap te verkrijgen en/of deel te nemen aan een online prijsvraag van Gay.nl en/of zich om enige andere reden registreert;

”Dienst”: het door Gay.nl aan de gebruiker te verschaffen van toegang tot de informatie en het toestemming verlenen tot het gebruik van het profielsysteem, het forum, de GAY Messenger en andere diensten (zie artikel 2) via de website;

”Gebruiker”: Jij – oftewel – de eindgebruiker van de dienst (waarbij “gebruiker” in deze overeenkomst zowel naar aan mannelijke als een vrouwelijke gebruiker kan verwijzen);

en

”Website” en/of “Site”: de website die zich bevindt op de weblocatie Gay.nl of in het geval van onze Europese variant op de locatie Gay.eu.

2. LIDMAATSCHAP: REGISTRATIE, GEBRUIK, VEILIGHEID EN BETALINGEN

2.1. Om een lidmaatschap te verkrijgen dient de Gebruiker de registratieprocedure te doorlopen waarbij hij ons ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie verschaft over zichzelf. In deze registratieprocedure kiest de Gebruiker een ‘nickname’ en een ‘password’. De Gebruiker is daarna geheel zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn wachtwoord of de mate waarin zijn wachtwoord sterk genoeg is. Gay.nl raadt aan een password te kiezen dat uit een combinatie van kleine letters, hoofdletters en cijfers bestaat. Tevens is de Gebruiker geheel zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via zijn lidmaatschap. De gebruiker stemt erin toe (a) dat hij Gay.nl onverwijld op de hoogte stelt van indien er sprake is van enig ongeautoriseerd gebruik van zijn lidmaatschap of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) dat hij uitlogt bij beëindiging van elke gebruikerssessie. Gay.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat de Gebruiker heeft nagelaten om de bepalingen in artikel 2 in acht te nemen. Indien de gebruiker informatie verschaft die niet waar is, niet actueel of niet volledig is, of indien Gay.nl een redelijk vermoeden heeft dat de verschafte informatie niet waar, niet actueel of niet volledig is, dan heeft Gay.nl het recht om het lidmaatschap van de Gebruiker op te schorten, of te beëindigen en de Gebruiker voor huidig of toekomstig gebruik van de Dienst uit te sluiten.

2.2. De Gebruiker erkent dat Gay.nl algemene praktijken kan ontwikkelen en beperkingen kan stellen ten aanzien van het gebruik van de dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het maximale aantal dagen dat messenger berichten worden bewaard, het maximale aantal messenger berichten dat kan worden verstuurd van of ontvangen door een lid dat bij de dienst is geregistreerd en het maximale aantal keren dat de gebruiker in een bepaalde periode toegang verkrijgt tot de dienst (en de tijd die hij daarvoor ter beschikking krijgt). De Gebruiker stemt erin toe dat Gay.nl noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk kan worden gehouden voor het wissen of nalaten op te slaan van berichten of andere communicatie-uitingen of content die door de dienst wordt onderhouden of verzonden. De gebruiker erkent bovendien dat Gay.nl zich het recht mag voorbehouden om deze algemene praktijken of beperkingen te allen tijde naar eigen inzicht met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

2.3. De gebruiker erkent dat Gay.nl betalingen kan incasseren voor bepaalde diensten via het door de Gebruiker opgegeven en door de Dienst via SMS authenticatie geverifieerde mobiele telefoonnummer. Gay.nl zal indien er sprake is van een dergelijke dienst vermelden wat hiervan de kosten zijn. Door gebruik te maken van deze dienst accepteert de gebruiker de rechtsgeldigheid van deze betaling(en). Indien een betaling niet kan worden geïncasseerd of indien de gebruiker deze achteraf betwist behoudt Gay.nl zich het recht voor om de betaling alsnog te innen en de Gebruiker de toegang tot de Dienst en/of Site te ontzeggen.

2.4. De Gebruiker erkent dat Gay.nl een periodieke nieuwsbrief mag sturen naar het e-mailadres wat tijdens de registratieprocedure door de Gebruiker is verstrekt.

2.5. Het lidmaatschap van de Site biedt de gebruiker de mogelijkheid om deel uit te maken van de Gay.nl Community. De Gebruiker kan op zijn profiel foto’s van zichzelf plaatsen. Het is de Gebruiker niet toegestaan foto’s te plaatsen waarop hij niet is weergegeven of foto’s waarop het auteursrecht van een ander berust.

3. UITSLUITING VAN GARANTIE

3.1. De Dienst wordt geleverd op basis van de principes “in de huidige staat” en “voor zover beschikbaar” en Gay.nl biedt geen garanties, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of condities ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, toereikende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

3.2. De gebruiker erkent: (a) dat het technisch onmogelijk is om de dienst storingsvrij aan te bieden en dat Gay.nl zich daar ook niet toe verplicht; (b) dat storingen ertoe kunnen leiden dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is; (c) dat de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de dienst onnauwkeurigheden of typfouten kunnen bevatten; en (d) dat de werking van de dienst negatief kan worden beïnvloed door omstandigheden en factoren waar Gay.nl geen invloed op heeft, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, televisie- en telecommunicatieverbindingen tussen Gay.nl en de Gebruikers, tussen verschillende onderdelen van Gay.nl, en tussen Gay.n en andere systemen en netwerken.

3.3. De gebruiker erkent tevens dat bepaalde informatie, bijvoorbeeld software, door derden aan Gay.nl wordt geleverd en dat Gay.nl dientengevolge geen garanties van enigerlei aard kan bieden met betrekking tot dergelijke informatie.

4. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
De Gebruiker erkent dat Gay.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of het functioneren van de dienst of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies of bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer Gay.nl op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

5. VERLEENDE RECHTEN / VOORBEHOUDEN RECHTEN

5.1. Gay.nl verschaft de informatie aan de Gebruiker ten behoeve van de Dienst en de gebruiker mag de informatie enkel voor dergelijke doelen naar de vaste schijf van een computer downloaden.

5.2. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder publicatie, verveelvoudiging of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gay.nl, welke de Gebruiker tevens nodig heeft om materiaal dat is afgeleid van de informatie of ander materiaal naar Gay.nl mag uploaden en/of versturen.

5.3. Door materiaal naar de Site te uploaden of te versturen, verleent de gebruiker Gay.nl een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Bovendien doet de Gebruiker daarbij afstand van alle zogenaamde morele rechten en soortgelijke rechten op het betreffende materiaal.

5.4. De gebruiker stemt erin toe dat hem niet is toegestaan de broncode te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), en dat het hem evenmin is toegestaan om enig recht op de informatie te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een zekerheidsrecht op te verlenen of op enigerlei andere wijze over te dragen.

6. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

6.1. De Gebruiker verplicht zich om deze dienst niet te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel;
(b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de dienst wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit van de dienst op enigerlei wijze wordt aangetast;
(c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schakelijke bestanden of programma’s;
(d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigen van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onrust;
(e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);
(f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gay.nl tenzij dergelijke verspreiding of verzending uitdrukkelijk is aangevraagd door een andere gebruiker van de dienst;
(g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomt van een bericht; en
(h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
(i) indien Gebruiker nog niet de leeftijd van ten minste 16 jaren heeft bereikt.

6.2. Gay.nl oefent geen controle uit ten aanzien van de informatie die via gebruikers op de dienst terechtkomt en kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke informatie. Door gebruik te maken van de dienst erkent de Gebruiker dat hij te maken kan krijgen met informatie die beledigend, onoorbaar, obsceen of ongewenst is.

6.3. Gay.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die naar de dienst is verstuurd, geë-maild, of op enigerlei andere wijze via de dienst is verspreid.

6.4. De gebruiker erkent dat Gay.nl de informatie die via gebruikers van de dienst wordt verzonden of verspreid niet controleert of vooraf bekijkt, maar dat Gay.nl wel het recht (maar niet de plicht) heeft om informatie die via de dienst beschikbaar is, te weigeren of te verwijderen.

7. SPAM/HARVESTEN

7.1. Het gebruik van de Dienst alsmede het gebruik van de informatie op de Site is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie geen commercieel maar slechts een particulier doel mag dienen. Het is onder geen beding toegestaan de dienst of de persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

a) het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, de Gay.nl messenger, het Gay.nl forum, het profiel van de Gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker;

b) iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;

c) e-mailadressen van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

7.2. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

8. SCHADELOOSSTELLING

8.1. De gebruiker verplicht zich verder dat in het geval dat hij een aanspraak, claim of vordering heeft ten opzichte van een andere gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de dienst, hij de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op Gay.nl zal nastreven.

8.2. De gebruiker zal Gay.nl volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze overeenkomst of enig ander gebruik van de dienst, de informatie of de website door de gebruiker.

8.3. De gebruiker erkent dat Gay.nl geen controle uitoefent over de aard van de inhoud van de informatie of het programma dat wordt verzonden of ontvangen door de gebruiker die van de dienst gebruik maakt en dat Gay.nl op geen enkele wijze nagaat waarvoor de gebruiker de dienst gebruikt.

8.4. De gebruiker stemt erin toe Gay.nl volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens Gay.nl worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de dienst door de gebruiker.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM
De gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de dienst, die in het bezit komen en zijn van Gay.nl, tevens eigendom blijven van Gay.nl of zijn licentiegevers.

10. OPSCHORTING EN BEEINDIGING
Gay.nl heeft het recht om deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en/of de dienst op te schorten indien de gebruiker inbreuk maakt op deze voorwaarden en bepalingen.

11. PRIVACYBELEID

In artikel 10 wordt beschreven hoe Gay.nl omgaat met registratie-informatie. Gay.nl verzamelt de volgende registratie-informatie: de voornaam van de gebruiker, zijn achternaam, zijn e-mailadres en zijn geboortedatum, tezamen met zijn geslacht en postcode indien hij deze informatie wenst te verschaffen. Indien de gebruiker gebruik maakt van het profielsysteem (zie artikel 2), stemt hij tevens in met de voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van de dienst en gaat hij ermee akkoord dat Gay.nl registratie-informatie en eventueel aanvullende informatie verzamelt.

Wie wij zijn
In dit document wordt het privacybeleid van de aanbieder nader beschreven. De aanbieder is een onderdeel van Gay Group BV, dat op zijn beurt onderdeel is van GUTS Holding BV. De aanbieder en zijn gelieerde bedrijven worden in het hiernavolgende aangeduid als: "we", "wij", "ons", "onze" of "de Gay Group BV".
Hieronder wordt toegelicht wat wij doen met de door jou verschafte persoonlijke informatie (d.w.z. alle informatie die je als persoon identificeert en waarnaar in de beschrijving van het privacybeleid ook wel wordt verwezen als "jouw informatie"). Het privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wij over jou verzamelen middels de websites die toegankelijk zijn via onder andere Gay.nl. Het privacybeleid is niet van toepassing op de websites van enige andere organisatie of persoon waarnaar wij slechts een hyperlink aanbieden. In andere landen geldt er andere wet- en regelgeving ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken
We verzamelen jouw informatie op verschillende manieren. Ten eerste verzamelen we de informatie die je ons zelf verschaft (bijvoorbeeld wanneer je informatie over jezelf invult op een on-line formulier wanneer je deelneemt aan een prijsvraag of een promotieactie of wanneer je gebruik maakt van het profielsysteem (zie artikel 2)). Over het algemeen gebruiken we de informatie die je ons verschaft om aanvragen of bestellingen te verwerken, om je te laten deelnemen aan prijsvragen of promotieacties of om je gebruik te laten maken van het profielsysteem indien je hebt aangegeven daarin interesse te hebben, om te achterhalen wat je persoonlijke voorkeuren zijn en om deze voorkeuren te koppelen aan voor jou relevante producten en diensten of voor eigen promotieactiviteiten van Gay.nl.
Daarnaast gebruiken wij je informatie voor doeleinden ten behoeve van interactie met ons (zoals hierboven beschreven). Met jouw toestemming gebruiken wij (en, indien van toepassing, onze partners of andere vertrouwde derde partijen) je informatie voor marketingactiviteiten, marktonderzoek, analyse en daaraan gerelateerde doeleinden. Het is aan jou om te bepalen in welke mate je ons toestemming geeft om voor deze doeleinden gebruik te maken van deze informatie.
Onder dergelijke doeleinden vallen bijvoorbeeld:
(a) Het van tijd tot tijd met je communiceren per e-mail en (indien je ons via de website of op enigerlei andere wijze de betreffende informatie verschaf) per mobiele telefoon (via SMS-berichten of, indien je mobiele telefoon daartoe de mogelijkheid biedt, via EMS- of MMS-berichten of soortgelijke technologieën), of per post, met informatie, aanbiedingen, nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld, en eventueel ander materiaal waarvoor je interesse zou kunnen hebben;
(b) Het ter beschikking stellen van uw informatie aan vertrouwde partners en derden voor dezelfde doeleinden als welke hierboven zijn beschreven. Indien deze partijen in een niet-Europees land zijn gevestigd waar andere of minder strenge wet- of regelgeving geldt ten aanzien van de bescherming van uw privacy, dan zullen wij je daarvan op voorhand van op de hoogte stellen, zodat je in de gelegenheid bent om dit gebruik van je informatie toe te staan of te weigeren.
(c) Het doen van marktonderzoek, bijvoorbeeld door je te vragen deel te nemen aan een onderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema's dat door ons of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Voordat je deelneemt aan het onderzoek zullen wij je altijd vertellen wat er zal worden gedaan met de informatie die je ten behoeve van het onderzoek verschaft.
(d) Het mogelijk maken dat wij of derden die namens ons handelen jouw informatie kunnen analyseren, waarbij het niet gaat om identificatie van jou als gebruiker, maar om het verkrijgen van statistieken, zodat wij trends ten aanzien van het gebruik van onze sites kunnen bepalen en deze op basis van die statistische informatie kunnen verbeteren.

Automatische informatieverzameling
Behalve de informatie die wij over jou verzamelen zoals in het bovenstaande is beschreven, verzamelen wij, evenals veel andere websites, ook informatie door gebruik te maken van zgn. cookies. Met behulp van cookies verzamelen we onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat je gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die je hebt bezocht of waarnaar je hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL's) van de sites via welke je onze sites heeft bezocht en via welke pagina je onze sites hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum].
Bij de meeste browsers kun je in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe je de instellingen van je computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat je elke keer dat je een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer u echter alle cookies weigert, werken sommige onderdelen van onze sites mogelijk niet.
We kunnen gebruik maken van de diensten van een reclamebedrijf, dat de gebruiker reclameboodschappen aanbiedt wanneer hij onze site bezoekt. Dit bedrijf kan gebruik maken van informatie (echter niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) met betrekking tot je bezoek aan de site om je boodschappen te tonen met reclame voor producten of diensten die je wellicht interessant vindt. Voor het aanbieden van dergelijke reclameboodschappen op onze site kan het betreffende bedrijf een unieke cookie naar je browser versturen.

Je informatie wijzigen of verwijderen
Je kunt de informatie die je ons via onze site hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen via het menu 'Mijn Account' en 'Mijn Profiel' - dit menu staat onder het logo zodra je bent ingelogd.

Wanneer je wijzigingen met betrekking tot je persoonlijke informatie of voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacy-gerelateerde zaken wilt doorgeven, kun je altijd een e-mail sturen naar helpdesk @ gay.nl.

Overige openbaarmakingen
Gay Group BV behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot uw persoonlijke informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake uw misbruik van onze diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen.

Beveiliging
We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is, onder andere door het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers te beperken en door gebruik te maken van elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.

Overdracht
In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om uw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

Beleidswijzigingen
We streven ernaar u per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij uw informatie gebruiken. We moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.

12. WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE DIENST
Gay.nl behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd te wijzigen door dit bestand met kennisgeving aan te passen. Wanneer de gebruiker de dienst blijft gebruiken na kennisgeving van een dergelijke aanpassing, wordt hij geacht in te stemmen met de desbetreffende aanpassing(en). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig dit bestand door te lezen om na te gaan of de voorwaarden of bepalingen van deze overeenkomst zijn veranderd. Indien de gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde voorwaarden of bepalingen van deze overeenkomst, dan dient het onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de dienst en zijn lidmaatschap via de site op te heffen. Gay.nl behoudt zich het recht voor om de dienst van tijd tot tijd te actualiseren of anderszins aan te passen.

13. SCHEIDBAARHEID
Elke bepaling van deze overeenkomst die aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, dient afzonderlijk te worden geïnterpreteerd, is zelfs van toepassing indien om enige reden één of meerdere van deze bepalingen ontoepasbaar of niet-afdwingbaar worden geacht in bepaalde omstandigheden en zal van kracht blijven ondanks beëindiging van deze overeenkomst.

14. AFSTANDSVERKLARING
Geen enkele afstandsverklaring van Gay.nl zal worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring ten aanzien van een voorafgaande of volgende inbreuk op enige bepaling.

15. TOEPASSELIJK RECHT
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.