Tot mijn grote verbijstering blijken er in Amsterdam twee ambtenaren van de burgerlijke stand te zijn die weigeren huwelijken van gelijk geslacht te sluiten. Dit naar aanleiding van vragen van Trots. Voor een stad die zich profileert als Gay Capital en als tolerante open gemeente is dit onbestaanbaar. Het college zegt dat deze mensen voor 2007 in dienst waren. Maar dat is heel gek. In een inventarisatie van het COC in 2007 liet de gemeente aan de homobelangenorganisatie nog trots weten geen enkele weigerambtenaar binnen de gemeentegrenzen te hebben.

Of de gemeente wilde toen goede sier maken, of er iets anders goed mis gegaan. Hoe dan ook. Twee weken geleden hebben we in de gemeenteraad nog een actieprogramma Gay Capital vastgesteld. Dit is niet serieus te nemen als ambtenaren van de gemeente wordt toegestaan om te besluiten huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht niet te sluiten en dat aan collega's over te laten. De overheid hoort neutraal te zijn en persoonlijke ethische of religieuze overwegingen mogen geen rol spelen bij het uitoefenen van wetten, zeker als ze gaan over gelijke rechten en berechtiging.

De gemeente zegt dat ze de ambtenaren niet kunnen ontslaan. Dat hoeft ook niet. Geef ze andere taken en het is opgelost. Amsterdam staat voor non-discriminatie en tolerantie. Dat moet dan ook in het personeelsbeleid tot uiting komen.

En het COC moet Amsterdam schrappen uit de lijst van weigervrije gemeenten.

 

Vragen die Trots stelde aan het college en de antwoorden:

  1. Hoeveel ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren, binnen de gemeente Amsterdam (inclusief stadsdelen) zijn bevoegd om een huwelijk te voltrekken?

Antwoord:

Er zijn 478 ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewone ambtenaren die bevoegd zijn huwelijken te voltrekken. Dit aantal is inclusief de leden van de gemeenteraad, wethouders, stadsdeelraden en leden van de dagelijkse besturen. Hierbij zijn niet meegerekend de personen die speciaal worden benoemd voor één bepaald huwelijk.

  1. Zijn er binnen de gemeente Amsterdam (inclusief stadsdelen) ambtenaren van de burgerlijke stand die (nog) een homohuwelijk weigeren te voltrekken?

Antwoord:

Ja, het betreft twee ambtenaren.

  1. Indien ja, wat gaat het college ondernemen tegen deze ambtenaren die om principiële redenen volharden in hun weigering een homohuwelijk te voltrekken?

Antwoord:

In 2007 is het benoemingsbeleid (buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand door de burgemeester in het Reglement burgerlijke stand aangescherpt. Zie ook antwoord op vraag 6.  

De benoeming van de twee betrokken ambtenaren dateert van voor 2007 onder een regiem waarbij dit nog niet expliciet verplicht was gesteld. Eerder is de rechtbank van Leeuwarden op basis van deze reden in een soortgelijk geval niet meegegaan in een besluit tot ontslag, nu dit in de voorgeschiedenis werd gedoogd.   

Overigens zijn de stadsdelen bevoegd tot het benoemen en ontslaan van de eigen ambtenaren.

  1. Om hoeveel ambtenaren gaat dit?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2

  1. Wat gaat het college doen om toekomstige ambtenaren van de burgerlijke stand te weren die principieel tegen het homohuwelijk zijn?

Antwoord:

De burgemeester heeft in 2007 op verzoek van de gemeenteraad het benoemingsbeleid voor ambtenaren burgerlijke stand gewijzigd. Gelet op de wens van de gemeenteraad is de verplichting voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand om alle uit de wet voortvloeide taken te verrichten, dus ook alle huwelijken te sluiten, opgenomen in het Reglement burgerlijke stand. In het nieuwe Reglement burgerlijke stand 2007 is dit als volgt opgenomen, in artikel 5, derde lid: 

De ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld onder 2, onder a en b, en de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld onder artikel 2, onder d, verrichten alle werkzaamheden die bij of krachtens de wet aan hen zijn opgedragen.

Bron: Frankvandalen.nl