De ‘Resolutie Tegen Homofobie’, die het recente geweld tegen de Gay Pride in Oekraïne specifiek vermeldt én veroordeelt en die de Raad van Europa oproept om de in Rusland, Oekraïne, Moldavië, Hongarije, Litouwen en Letland geïntroduceerde ‘anti-homopropagandawetten’ te onderzoeken, blijkt op geen steun te hebben kunnen rekenen van zes Nederlandse Europarlementariërs.

Het betreft Peter van Dalen (ChristenUnie), Bastiaan Belder (SGP) en de vierkoppige PVV-fractie in het Europese Parlement, bestaande uit Barry Madlener, Laurence Stassen, Auke Zijlstra en Lucas Hartong. 

Op de website van de ChristenUnie licht Peter van Dalen zijn negatieve stem toe. Hij verklaart honderd procent tegen homofobie te zijn, maar de resolutie een stap te ver te vinden. 'In de resolutie wordt het homohuwelijk gepromoot en wordt gelovigen verweten achter de discriminatie van homo´s te staan. Daar ben ik het niet mee eens', aldus de Europees verkozene van de ChristenUnie.

Ook Bas Belder geeft tekst en uitleg over zijn tegenstem op de site van de SGP. De Europarlementariër geeft aan 'grote moeite te hebben' met de tekst van de resolutie, omdat deze volgens hem 'geen recht aan de beleidsruimte (doet) die de lidstaten op dit gebied hebben. Evenmin honoreert deze resolutie de opvatting van burgers in de EU-lidstaten die vrije seksuele oriëntatie strijdig achten met de Bijbel', aldus Belder.

Op de website van de Europese fractie van de PVV stond bij het schrijven van dit artikel geen toelichting op de afweging dan wel motivatie van de voltallige fractie om tegen de homofobie-resolutie te stemmen.

Onthouding
Twee Europarlementariërs onthielden zich van het stemmen. Niet bekend is of dit een bewuste keuze was of dat zij niet bij de stemming aanwezig waren. Het betreft Hans van Baalen (VVD) en Judith Merkies (PvdA). Dennis de Jong (SP), Lambert van Nistelrooij (CDA) en Ria Oomen-Ruijten (CDA) waren ten tijde van de stemming van de bewuste resolutie afwezig.

Voorstemmers
De overige vijftien Europarlementariërs die Nederland telt steunden de resolutie. Het zijn Thijs Berman (PvdA), Emine Bozkurt (PvdA), Wim van de Camp (CDA), Marije Cornelissen (GL), Bas Eickhout (GL), Gerben-Jan Gerbrandy (D66), Esther de Lange (CDA), Kartika Liotard (ex-SP/Onafhankelijk), Toine Manders (VVD), Jan Mulder (VVD), Judith Sargentini (GL), Marietje Schaake (D66), Daniel van der Stoep (ex-PVV/Onafhankelijk), Sophie in 't Veld (D66) en Corien Wortmann-Kool.

Noot: De bovengenoemde stemmen werden op het tijdstip van het schrijven van dit artikel genoteerd op vrijdag 25 mei 2012, om 20h. Wijzigingen kunnen nog optreden daar Europarlementariërs de mogelijkheid hebben hun stem naderhand te wijzigen.

JD / Bron: VoteWatch