LGBT asielIn haar brief aan de Tweede Kamer roept het COC Minister Leers onder meer op om de Nederlandse beleidsregels, waarin wordt gesteld dat ‘van personen met een homoseksuele voorkeur niet verlangd mag worden dat zij deze bij terugkeer verbergen’, correct uit te voeren. In de praktijk blijkt dat de Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND) ‘een mogelijke terugkeer mits het discreet invullen van de homoseksualiteit’ nog steeds als argument durft tegen te werpen om een asielverzoek van een LGBTI-individu af te wijzen.

Deze ‘retourtje kast’-argumentatie van de hand van de IND bracht de Raad van State er onlangs toe om in drie individuele zaken van LGBTI-asielzoekers, uit respectievelijk Senegal, Sierra Leone en Oeganda, advies hieromtrent te vragen aan het Europese Hof van Justitie. Wat het COC betreft zijn de Nederlandse beleidsregels hierover echter glashelder en roept zij Minister Leers op om het initiatief in deze te nemen en bij het Europese Hof een betoog te houden waarin duidelijk wordt aangegeven ‘dat van homoseksuelen en transgenders niet kan worden verlangd dat zij hun seksuele geaardheid of genderidentiteit verbergen in hun land van herkomst.’

‘Dat is net zoiets als van iemand vragen om de politieke voorkeur of het geloof af te zweren. Uit kunnen komen voor je homoseksuele gerichtheid of genderidentiteit is een mensenrecht,’ adus COC-woordvoerder Philip Tijsma.

Asielprocedure
Daarnaast roept het COC de Nederlandse politiek op om te bewerkstelligen dat het in elke fase van de asielprocedure naar voren brengen van de seksuele geaardheid dan wel genderidentiteit als feit zou worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling van het asielverzoek. Om mogelijke redenen van schaamte, angst en onwetendheid zou niet elke asielzoeker in staat zijn om aan een overheidsfunctionaris van een vreemd land de geaardheid en/of genderidentiteit in eerste instantie bekend te maken. In de praktijk blijkt dat wanneer een asielzoeker niet bij de aanvang van de asielprocedure maar pas in een later stadium diens geaardheid/genderidentiteit aan de betrokken ambtenaar kenbaar maakt, de IND dit nieuwe gegeven niet meeweegt in de uiteindelijke beoordeling van het asielverzoek.

Delict
Het COC wil tevens dat Nederland in haar behandeling van asielverzoeken van LGBTI-individuen het voorbeeld van Italië volgt. Daar vormt het gegeven dat, wanneer een land van herkomst homoseksualiteit, homoseksuele handelingen en/of genderidentiteit strafbaar heeft gesteld, dit voldoende grond is om een verblijfsvergunning te verlenen en in beginsel in aanmerking te komen voor asiel.  

‘Als traditioneel gidsland op het gebied van LGBT-emancipatie zou Nederland dit voorbeeld moeten volgen’, aldus het COC.

Irak
In haar oproep wijst het COC tevens opnieuw op de dringende noodzaak om LGBTI-asielzoekers uit Irak aan te merken als ‘personen behorende tot een groep die systematisch wordt blootgesteld aan een praktijk van onmenselijke behandeling’ opdat het risico op een eventuele -gedwongen- terugkeer uitgesloten zou worden. Een eerdere motie begin dit jaar, welke het kabinet Rutte I opriep om geen Iraakse LGBTI-asielzoekers meer terug te sturen naar Irak in afwachting van de aanpassing van het beleid, werd door een nipte meerderheid van CDA-, VVD- en PVV-kamerleden verworpen na de toezegging van Minister Leers dat deze nog voor de zomer met een nieuw ambtsbericht gewijd aan de situatie van LGBTI-individuen in Irak zou komen. Voor zover bekend is dit nieuwe ambtsbericht nog niet aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Wereldvluchtelingendag
Deze en andere voorstellen, zoals deze zijn terug te vinden in het rapport Fleeing Homophobia en die beogen om het Nederlandse asielbeleid ‘homovriendelijker’ te maken, zullen op woensdag 20 juni in de Tweede Kamer worden besproken, en met argusogen worden gevolgd door het COC en andere belanghebbende partijen.   

Terzelfdertijd zullen verspreid over Den Haag ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag allerlei manifestaties en bijeenkomsten plaatsvinden, welke georganiseerd zijn door Vluchtelingenwerk Nederland en andere belangenorganisaties.

JD