Seksuele diversiteit en genderidentiteit.
Dit actieplan is geschreven vanuit de gedachte dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen zich prettig en veilig moeten voelen binnen het voetbal. In dit actieplan wordt voornamelijk gesproken over ’homo’s’ en ’homoseksuelen’. Binnen het voetbal zijn de grootste zichtbare knelpunten gerelateerd aan homoseksualiteit in het mannenvoetbal. Voor de KNVB is het van cruciaal belang dat ook lesbische vrouwen en biseksuele mannen en vrouwen zich welkom en veilig voelen in het voetbal. Veel van de in dit actieplan genoemde acties dragen hieraan bij en de KNVB blijft zich hier permanent voor inspannen.

De KNVB hoopt met dit actieplan en de programma’s ‘Sportiviteit & Respect’ en ‘Naar een veiliger sportklimaat’ bij te dragen aan een voetbalklimaat, waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. In dit actieplan is geen specifieke aandacht voor transgenders. De bond is zich bewust van het feit dat ook voor hen geldt dat acceptatie -ook in het voetbal- vaak lastig is. Via NOC*NSF is informatie te verkrijgen over transgenders in de sport evenals de contactgegevens van de betrokken organisaties. Uiteraard is de KNVB meer dan bereid hierin mee te denken.

Breder perspectief
Het actieplan van de KNVB is gericht op het voetbal. De KNVB ondersteunt NOC*NSF in het enthousiasmeren en stimuleren van andere sportbonden om ook met het thema homoacceptatie aan de slag te gaan. Succesvolle acties van de KNVB kunnen daartoe een inspiratiebron zijn. NOC*NSF zal andere sportbonden of hun verenigingen ondersteuning bieden. Door opname in het sportbrede programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wordt het thema ook bij andere bonden onder de aandacht gebracht. Aanvullend stelt de KNVB het thema homoacceptatie en bijbehorend actie- plan bij UEFA nadrukkelijk aan de orde om zo het onderwerp ook bij andere voetbalbonden in Europa op de kaart te zetten.

Een elftal actiepunten


Opleidingen

1
Actie: Het thema discriminatie in het algemeen en homoacceptatie in het bijzonder opnemen in het bestaande opleidingsmateriaal van de KNVB.
Toelichting: Binnen alle opleidingen van de KNVB Academie aandacht voor de kwetsbare positie van (met name) jongeren met betrekking tot de seksuele voorkeur. Naast de opleidingen voor trainers/coaches wordt vanuit de KNVB een compleet opleidings- pakket aangeboden voor stewards bij de Nederlandse betaald- voetbalorganisaties (BVO’s). In dit pakket wordt concreet benoemd hoe om te gaan met homofobe uitlatingen van supporters.

2
Actie: Het thema discriminatie in het algemeen en homo- acceptatie in het bijzonder opnemen in de certificeringscriteria voor de jeugdopleidingen van (betaald)voetbalorganisaties.
Toelichting: Certificeringscriteria zien toe op de visie van de jeugdopleiding van de (betaald)voetbalorganisatie met betrekking tot het opleiden van spelers. Het thema homoacceptatie wordt expliciet benoemd en maakt onderdeel uit van de certificering.


Voorlichting

3
Actie: Het thema homoacceptatie opnemen in het sportbrede programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’.
Toelichting: Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ heeft als doel het bevorderen van gewenst gedrag en het voorkomen en bestrijden van onwenselijk gedrag in de sport. Sportverenigingen worden geënthousiasmeerd en geïnspireerd om deel te nemen aan het programma. Door middel van een intake wordt bepaald aan welke thema’s de vereniging wil werken en welke onderdelen van het programma hierop aansluiten. In de verschillende onderdelen van het (sportbrede) programma wordt het thema homoacceptatie op verzoek van de KNVB nadrukkelijk opgenomen.

4
Actie: Het ontwikkelen en aanbieden van een workshop ter bevordering van homoacceptatie binnen de amateurvereniging of betaaldvoetbalorganisatie.
Toelichting: Met ondersteuning van de John Blankenstein Foundation wordt een doelgroepgerichte workshop aangeboden. Hierbij worden voorlichters als inhoud- en/of ervaringsdeskundige ingezet. Doel van de workshop is verenigingen en BVO’s bewust te maken van het thema en concrete handvatten te bieden om het sportklimaat te verbeteren. De workshop wordt onder andere aangeboden via (de intake van) het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’, de districten van de KNVB en als losse module voor amateurverenigingen en BVO’s.
 

5
Actie: Het thema homoacceptatie opnemen in de programma’s van bestaande (landelijke of regionale) bijeenkomsten binnen het amateur- en betaald voetbal.
Toelichting: De KNVB organiseert in samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal regiobijeenkomsten rondom wedstrijden van de KNVB Beker. De betaaldvoetbalorganisatie fungeert hierbij als gastheer voor amateurverenigingen uit de regio. Daarnaast komen circa duizend bestuurders uit het amateurvoetbal in het najaar bijeen op het bestuurderscongres om over diverse thema’s binnen het voetbal van gedachten te wisselen. Het thema homoacceptatie binnen het voetbal wordt nadrukkelijk in de programma’s van (in ieder geval) deze bijeenkomsten verwerkt. 

6
Actie: Het thema homoacceptatie nadrukkelijk onderdeel laten uitmaken van de bestaande overlegvormen met supportersverenigingen en supporterscoördinatoren van de Nederlandse BVO’s.
Toelichting: De KNVB is doorlopend in gesprek met (vertegenwoordigers van) supportersverenigingen en supporterscoördinatoren van de Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties over thema’s als veiligheid, spreekkoren, vervoersregelingen en ticketing. Het thema homoacceptatie wordt in de bestaande overlegvormen geïntegreerd.

 

Ondersteunen

7
Actie: Bij alle KNVB-districtskantoren en in Zeist een vertrouwenspersoon aanstellen om amateurverenigingen en BVO’s in de regio te te ondersteunen bij het thema homoacceptatie.
Toelichting: De vertrouwenspersonen zijn een klankbord en adviserend orgaan voor verenigingen en clubs in de regio. Deze contactpersonen worden geschoold op het thema homoacceptatie. Binnen alle KNVB districten wordt een regioavond georganiseerd in samenwerking met de John Blankenstein Foundation waarbij de vertrouwenspersoon uitleg geeft, handvatten biedt en contact- gegevens verstrekt aan amateurverenigingen en BVO’s in het desbetreffende district.

8
Actie: Amateurverenigingen ondersteunen bij het opstellen van gedragsregels met betrekking tot het thema homoacceptatie.
Toelichting: De KNVB is van mening dat gedragsregels het meest effectief zijn als deze vanuit de vereniging zelf komen en dus niet eenzijdig worden opgelegd. Vanuit het programma Sportiviteit & Respect is een verenigingsbox ontwikkeld om amateurverenigingen hierbij te ondersteunen. De box geeft antwoord op de vraag:
hoe komen wij tot concrete gedragsregels? Het thema seksuele voorkeur wordt in de toolbox expliciet benoemd.


Optreden

9
Actie: De KNVB scherpt de ‘Richtlijn bestrijding verbaal geweld’ aan met betrekking tot het thema homoacceptatie.
Toelichting: De richtlijn wordt aangescherpt om aan te geven dat de KNVB kwetsende/beledigende spreekkoren op basis van seksuele voorkeur evenmin accepteert als andersoortige kwetsende/beledigende spreekkoren. Aanvullend wordt bezien of het thema homoacceptatie expliciet kan worden opgenomen in de KNVB standaardvoorwaarden met betrekking tot betaaldvoetbalseizoen 2013/’14.

10
Actie: Onderzoeken op welke wijze het thema homo- acceptatie verder (dan bij actiepunt 9 benoemd) verankerd kan worden in de tuchtreglementen van het amateur- en betaald voetbal.
Toelichting: De tuchtrechtelijke organen van het amateur- en betaald voetbal brengen een schriftelijk advies uit met betrekking tot de mogelijkheden voor verdere verankering van het thema homoacceptatie in de tuchtreglementen. Hierbij wordt gekeken naar zowel het optreden bij spreekkoren als bij schelden op het veld.

Evalueren

11

Actie: De voortgang en resultaten van de actiepunten de komende jaren monitoren, evalueren en indien nodig de actiepunten aanscherpen dan wel bijsturen.
Toelichting: Het onderzoek van de Alliantie Gelijkspelen wordt als nulmeting aangemerkt en binnen een periode van drie tot vijf jaar herhaald. Daarnaast worden bestaande monitoringinstrumenten -vanuit het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ alsmede het KNVB-ledenpanel- ingezet om de voortgang en resultaten van het actieplan te monitoren en te evalueren.


De KNVB heeft een rondje langs de velden gemaakt en verzamelde de volgende quotes:

“Homoacceptatie binnen het voetbal hoort eigenlijk helemaal geen onderwerp te zijn. Net als dat afkomst en religie er ook niet toe doen.”
LOUIS VAN GAAL 
BONDSCOACH NEDERLANDS ELFTAL

 

“AZ is tegen alle vormen van discriminatie, haat of geweld. In de 21ste eeuw moet homoseksualiteit in het voetbal niet langer een taboe zijn. Ook voor de voetballerij is het tijd om uit de kast te komen. Voetbal is van iedereen, voor iedereen.”
MAARTEN MARTENS 
AZ

 

“Bij Ajax vinden wij het vanzelfsprekend dat voetbal van iedereen is. Huidskleur, leeftijd, geslacht, geloof, geaardheid of een handicap; het maakt niet uit. Bij Ajax ben je welkom.”
SIEM DE JONG 
AJAX

 

“Ik ben net als mijn teamgenoten voor gelijke behandeling: dus ook in het voetbal. Om gelukkig te kunnen zijn, moeten mensen ongeacht waar ze zijn en welk beroep ze uitoefenen vrij kunnen uitkomen voor hun voorkeur.”
JORDY CLASIE 
FEYENOORD


“PSV steunt het actieplan van de KNVB. De club is tegen alle vormen van discriminatie binnen en buiten het veld en moedigt het actief organiseren van gelijkheid aan.”
MARK VAN BOMMEL
PSV

 

“Ik ondersteun de actie van de KNVB van harte. Het past ook in het beleid van FC Twente dat naast voetbal en ambiance, solidariteit als één van de pijlers heeft. Vanzelfsprekend moet iedere vorm van discriminatie worden afgekeurd.”
PETER WISGERHOF
FC TWENTE

Lees het volledige actieplan op www.knvb.nl.