Daarmee is nu helder dat ook in het bijzonder onderwijs een leraar niet mag worden ontslagen en een leerling niet mag worden geweigerd of weggestuurd vanwege de seksuele gerichtheid.

Dit initiatiefwetsvoorstel van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks werd op 10 maart 2015 met een ruime meerderheid aanvaard door de Eerste Kamer. Op 27 mei 2014 was het eveneens met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer.

COC heeft jarenlang gepleit voor de afschaffing van de enkele-feitconstructie. Daarvoor werd bijvoorbeeld in 2009 een online-petitie gestart, die door zo’n 30.000 mensen werd ondertekend. De afschaffing was ook een onderdeel van COC’s Roze Stembusakkoord dat in 2012 werd gesloten

Met het verdwijnen van de enkele-feitconstructie wordt door het kabinet uitvoering gegeven aan een belangrijk voornemen in het Regeerakkoord en gehandeld conform de Europese kaderrichtlijn gelijke behandeling. Tijdens het debat in de Eerste Kamer noemde minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit namens het kabinet een belangrijk symbolisch moment. Hij kondigde aan om de nieuwe wet bij de eerste mogelijkheid in werking te stellen, op 1 juli aanstaande.

Volgens de huidige wet mag een onderwijsinstelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag geen onderscheid maken op grond van het enkele feit dat iemand homo- of biseksueel is. De tekst suggereert echter dat er bijkomende omstandigheden kunnen zijn op grond waarvan dat wel mag. Deze onduidelijkheid in de wet werd als discriminerend ervaren. Aan die onduidelijkheid komt nu een eind.

Bron: COC Nederland Foto: CC-Premier Rutte