'Dit is een belangrijke eerste stap in de goede richting,' reageert COC-voorzitter Tanja Ineke, 'al is er nog een lange weg te gaan.'

Wat het COC betreft moet de werkgroep binnen een jaar een forse beperking realiseren van het gebruik van m/v in formulieren en officiele documenten zoals het identificatiebewijs, ov-kaarten, studentenkaarten, etc. De belangenorganisatie wil dat verplichte geslachtsregistratie uiteindelijk geheel wordt afgeschaft.

Minister Van der Steur noemde verplichte geslachtsregistratie tijdens het debat 'ouderwets' en erkende dat transgenders, mensen met een intersekseconditie en anderen er problemen door kunnen ondervinden. Hij wil middels een 'korte klap' de meest schrijnende problemen oplossen. 

De minister laat daartoe een interdepartementale werkgroep voorstellen doen om het gebruik en openbaarmaking van het gegeven geslacht door de overheid te beperken. Ook zal de werkgroep bezien of het gegeven nog wel nodig is bij identificatie en welke wetgeving eventueel moet worden aangepast. Een externe organisatie gaat rapporteren waar zich voor transgenders en mensen met een intersekseconditie in het dagelijks leven de grootste problemen rond geslachtsregistratie voordoen en hoe die kunnen worden opgelost. De Staatscomissie Herijking Ouderschap wordt gevraagd om te komen met geslachtsneutrale voorstellen voor ouderschapswetgeving. De minister werkt zijn toezeggingen uit in een brief die na het zomerreces naar de Kamer gaat. 

Van der Steur gaf aan zich te kunnen voorstellen dat het mogelijk wordt om de categorie geslacht op officele documenten open te laten of door te halen middels een 'x.'   

SP, D66 en GroenLinks deden tijdens het debat verdergaande voorstellen. GroenLinks wil dat het geslacht van baby's bij de geboorte niet langer geregistreerd wordt. D66 en SP willen o.a. dat geslacht, net als seksuele orientatie en geloof, voortaan wordt beschouwd als een gevoelig persoonsgegeven dat de overheid niet zomaar mag verstrekken. Het COC juicht deze voorstellen toe. Er wordt naar verwachting binnen twee weken over gestemd. 

Het COC pleit sinds 2012 voor afschaffing van verplichte gelachtsregistratie door de overheid. Volgens de belangenorganisatie is het onnodig en leidt het tot dagelijkse problemen voor transgenders, mensen met een intersekseconditie en mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen. 'Het gaat de overheid niet aan wat mensen in hun ondergoed hebben,'  aldus het COC.