Meldpunt slechte voorlichting
Minister Bussemaker van OCW vroeg de Onderwijsinspectie te kijken naar voorlichting over seksuele diversiteit op scholen naar aanleiding van klachten die waren binnengekomen bij het 'meldpunt slechte voorlichting' van Expreszo. Hoewel de voorlichting sinds 2012 verplicht is, zou uit de ruim 200 meldingen blijken dat scholen lang niet altijd voldoende aandacht aan het onderwerp besteden. De voorlichting mist vaak concrete invulling, samenhang of was te weinig doelgericht, schrijft de minister. De Onderwijsinspectie heeft vervolgens een landelijk onderzoek uitgevoerd met behulp van een representatieve steekproef van scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo.

Thema's beklijven niet goed
Bij slechts vijf procent van de scholen waar de inspectie de situatie in kaart bracht, was geen sprake van invulling van de 'kerndoelonderdelen seksualiteit en seksuele diversiteit'. Leraren op verreweg de meeste scholen gaven aan dat zij niet tegen belemmeringen aanliepen om over het onderwerp les te geven. Toch merkt de inspectie op dat de aanpak versnipperd is, afhankelijk van de invullingen van individuele docenten en dat het te weinig is verankerd in het schoolbeleid. Schoolleidingen sturen er niet sterk op aan voorlichting te geven en er is niet altijd een koppeling met de visie en het bredere sociaal veiligheidsbeleid van de scholen. Het gevolg hiervan is dat de verplichte thema's niet goed beklijven bij de leerlingen.

School-brede aanpak
De minister schrijft dat voor het primair en voortgezet onderwijs het lesaanbod meer planmatig en gestructureerd moet worden ingevuld. Op mbo's is bovendien meer activering en stimulering nodig. Er ligt een belangrijke rol bij de schoolleidingen om een positief schoolklimaat en school-brede aanpak te realiseren. Verder kondigt ze een paar concrete maatregelen aan. Zo blijft de minister Gay-Straight Alliances (GSA's) stimuleren: inmiddels zijn er op 600 van de 650 scholen zulke clubs. Ze vraagt directeuren van pabo's en tweedegraads-lerarenopleidingen aandacht aan de verplichte onderwerpen te geven. Tot slot zal de Onderwijsinspectie bijdragen door seksualiteit en seksuele diversiteit mee te nemen in het huidge toezicht.