Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Léonie Sazias (50PLUS), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (Artikel 1) hebben het COC Regenboog Stembusakkoord 2017 ondertekend. Belangrijkste punten zijn het wijzigen van Artikel 1 in de Grondwet, de komst van een meerouderschapswet en het in stand houden van het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht. 

Afwezig
De PVV, SGP, ChristenUnie en DENK hebben het akkoord niet ondertekend. Zij waren ook niet aanwezig bij het COC-debat en hebben geen standpunten ingediend bij het COC-initiatief GayVote. Het CDA heeft wel laten weten dat ze het punt steunen dat er explicieter in de Grondwet wordt beschreven dat discriminatie op grond van geaardheid verboden is. Het COC heeft alleen partijen uitgenodigd die in de Ipsos-peiling van half december op meer dan één zetel stonden.

COC's Verkiezingsdebat
Tijdens het COC Verkiezingsdebat op 3 februari werd over de 8 punten uit het stembusakkoord gedebatteerd. Aanwezig waren de PvdA, D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdD, SP, 50PLUS en Artikel 1. Hieronder een toelichting op de 8 punten.

1. Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd
D66, PvdA, GroenLinks, CDA, SP, 50PLUS, PvdD en Artikel 1 steunen het punt dat er explicieter in de Grondwet wordt beschreven dat LHBTI-discriminatie verboden wordt. VVD wil een alternatief wijzingsvoorstel indienen, maar als het VVD-voorstel geen meerderheid haalt, steunen ook zij het eerdergenoemde voorstel. 

2. Er komt een meerouderschapswet
In het tweede punt staat beschreven dat er op korte termijn een goede meerouderschapswet moet komen waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen. Eerder kwam de Staatscommissie Herijking Ouderschap met hetzelfde advies.

3. Het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand
Het derde punt is dat het discriminatieverbod zoals neergelegd in artikelen 137 c, d en 3 van het Wetboek van Strafrecht niet beperkt of geschrapt mag worden. Iets waar de PVV en VNL wel voorstander van zijn.

4. Er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen
In de Algemene wet gelijke behandeling moet volgens het akkoord een expliciet verbod komen op discriminatie van trans- en intersekse personen. D66, PvdA en GroenLinks rekenen met het Stembusakkoord op een Kamermeerderheid voor dit iniatiefwetsvoorstel. Partij voor de Dieren wil het zelfs nog verder trekken door ook aseksuelen op te nemen in deze wet. 

5. Geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft
Omdat het voor veel mensen lastig is te kiezen tussen de hokjes man en vrouw staat in het akkoord dat geslachtsregistratie door de overheid verder wordt afgeschaft. 

6. De situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd
Zo staat in het akkoord dat de financiële steun van de regering voor GSA's (Gay Straight Alliances) minimaal gelijk blijft en dat lessen over LHBTI-acceptatie verplicht worden op mbo-opleidingen.
 

7. Er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd
De hoogte van het LHBTI-emancipatiebudget moet minimaal gelijk blijven. Ook moet er in het regeerakkoord een paragraaf over LHBTI-emancipatie worden opgenomen. 

8. De steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen wordt voortgezet
In het akkoord staat dat de omvang van de financiële steun van de regering aan buitenlandse LHBTI-bewegingen minimaal gelijk moet blijven. Ook staat er in het akkoord dat zodra de Amerikaanse regering haar financiële steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen stopzet, de Nederlandse regering een internationaal fonds opzet om de getroffen bewegingen te steunen.

Beeld: Geert van Tol / Bron: COC